Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Reklamační podmínky

Perfect World s.r.o., Lidická 507/82, Plzeň – Bolevec 323 00, zapsaná v Obchodním rejstříku, složka C 27547 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen Společnost) je poskytovatelem vzdělávacích služeb.

1. Reklamaci a stížnost je možné uplatnit
osobně na adrese sídla Společnosti
písemně na adrese sídla Společnosti
prostřednictvím emailové adresy: posta@perfect-world.cz
prostřednictvím datové schránky: bi3d6gi

2. Obecné informace
Reklamací se rozumí požadavek Klienta nebo Uživatele, aby Společnost napravila, dle názoru Klienta nebo Uživatele, nesprávný postup Společnosti při poskytování svých služeb.
Stížností se rozumí projev nespokojenosti Klienta nebo Uživatele s poskytnutou službou, s jednáním zaměstnance Společnosti, s postupem vyřízení reklamace, s obchodními podmínkami apod.
V případě stížnosti a reklamace poskytovaných služeb jsou tyto řešeny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem o platebním styku.
V případě, že Klient nebo Uživatel je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uplatní se na reklamace příslušné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele dle uvedeného zákona a dále dle ust. § 1810 a násl. občanského zákoníku.

3. Náležitosti reklamace a stížností
Reklamace nebo stížnost musí obsahovat: výstižné označení předmětu reklamace, identifikační údaje Klienta nebo Uživatele a jeho Klientské číslo nebo jiný identifikátor v případě Uživatele, pokud mu bylo přiděleno, kontaktní adresu, popřípadě telefonické nebo emailové spojení pro upřesňující dotazy Společnosti, ujednání, že údaje uvedené v reklamaci jsou úplné a pravdivé, podpis Klienta nebo Uživatele. V případě, kdy je reklamace uplatněna dálkovým přístupem (elektronickou poštou, webovým formulářem, telefonicky) může být podpis nahrazen elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů nebo prohlášením Klienta nebo Uživatele o pravosti poskytnutých informací.
Reklamaci nebo stížnost je třeba doložit dokladem, který jednoznačně identifikuje reklamovaný úkon, službu či transakci (např. výpis z účtu, kopie příkazu k převodu, účtenka k příslušné transakci, doklad o hotovostní operaci apod.) a dokládajícím oprávněnost reklamace. Společnost je oprávněna požadovat předložení dalších dokladů a/nebo poskytnutí dalších informací.

4. Vyřízení reklamace nebo stížnosti
Vyřizování reklamací a stížností týkajících se poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Stížnosti a reklamace jsou zpracovány v co nejkratší možné době. Společnost odpovídá na přijaté stížnosti do 15 pracovních dnů od jejich obdržení.
Do lhůty se nezapočítává doba, během které Klient nebo Uživatel doplňuje informace požadované Společností.
Brání-li Společnosti překážka nezávislá na její vůli odpovědět na reklamaci, odpoví Společnost nejpozději do 45 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace.
Pokud Klient nebo Uživatel není s vyřízením reklamace spokojen, může se obrátit na vedení Společnosti. Dále se v případě nespokojenosti se službami či reakcemi Společnosti mohou Klienti nebo Uživatelé obracet na příslušné orgány státní správy a dozoru.