Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Smluvní podmínky Perfect World s.r.o.

Úvodní ustanovení
1.1.
Obchodní společnost Perfect World s.r.o., IČ 29157692, se sídlem Lidická 507/82, Plzeň – Bolevec, 323 00, zapsaná v obchodním rejstříku složka :C 27547 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „poskytovatel“), poskytuje vzdělávací služby, zejména výuku cizích jazyků formou kurzů v provozovně společnosti, u klientů nebo online.

1.2.
Odběratelem služeb se rozumí každá fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „PO“), která se zaregistrovala k odběru služby v souladu s těmito smluvními podmínkami (dále jen „odběratel“). Odběratelem může být pouze osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům.

1.3.
Odběratel a poskytovatel společně dále jen jako „smluvní strany“.

Registrace odběratele
2.1.
Registrace se provádí buď přímo v provozovně na základě podepsané smlouvy, nebo vyplněním registračního formuláře zveřejněného na webových stránkách https://www.perfect-world.cz. Odběratel je při registraci povinen uvést všechny požadované informace úplně, pravdivě a správně. U registrace PO je nutné uvést, kdo za tuto právnickou osobu registraci provádí. Při registraci odběratel projeví souhlas s těmito smluvními podmínkami a se zpracováváním osobních údajů odběratele poskytovatelem, jinak nedojde k jeho registraci.

2.2.
Poskytovatel v souvislosti s registrací uchová po celou dobu užívání služby odběratelem  a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a to za účelem případné identifikace registrující osoby, s čímž odběratel bezvýhradně souhlasí.

2.3.
Odběratel je povinen po celou dobu odběru služby aktualizovat registrační údaje tak, aby odpovídaly skutečnosti. Za jejich správnost a pravdivost odpovídá po celou dobu trvání smlouvy.

Vznik a doba trvání smlouvy o poskytování služby
3.1.
Po vyplnění registračního formuláře odběratelem, projevením souhlasu se smluvními podmínkami a zpracováním osobních údajů a odesláním formuláře poskytovateli, zašle poskytovatel na e-mailovou adresu odběratele aktivační odkaz. Kliknutím na tento aktivační odkaz odběratelem a prvním přihlášením odběratele k odběru služby pomocí odběratelova přiděleného či zvoleného přihlašovacího jména a hesla (dále jen „přístupové údaje“) dojde k uzavření smlouvy o poskytování služby Perfect World s.r.o.. Okamžikem uzavření smlouvy je odběratel vázán těmito smluvními podmínkami. Poskytovatel je těmito podmínkami vázán od okamžiku jejich zveřejnění.

3.3.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.
Poskytovatel se po zadání přístupových údajů odběratelem na webu služby zavazuje umožnit odběrateli přístup k této službě.

4.2.
Odběratel bere na vědomí, že pro rozesílání e-mailových může poskytovatel využít služby třetích stran, a souhlasí s tím. Pro tento účel a pro ověření platnosti e-mailové adresy odběratele může být poskytovatelem nebo třetí stranou zaslán odběrateli aktivační e-mail. Kliknutím odběratele na aktivaci dochází ke zprovoznění funkce odesílání e-mailových kampaní.

4.3.
Poskytovatel si vyhrazuje právo čas od času tyto smluvní podmínky změnit nebo doplnit s budoucí účinností, např. přizpůsobit je právní a legislativní situaci, rozšířit spektrum služeb poskytovatele apod. Změny těchto smluvních podmínek budou odběrateli sděleny formou oznámení při přihlášení ke službě nebo zasláním e-mailu na elektronickou adresu odběratele uvedenou v registračním formuláři.

4.4.
Odběratel může proti změnám smluvních podmínek vznést námitky do pěti (5) dnů po obdržení oznámení, a to písemně formou dopisu, popř. e-mailem. Jestliže odběratel nevznese proti změně smluvních podmínek námitku v rámci stanovené lhůty, nebo bude službu užívat i po změně smluvních podmínek, nabudou změněné nebo doplněné smluvní podmínky vůči němu účinnosti ve lhůtě v nich stanovené. Jestliže odběratel podá námitky ve lhůtě, je poskytovatel oprávněn jeho účet zrušit. 

4.5.
Smluvní strany se dohodly, že všechny vztahy založené těmito smluvními podmínkami se budou řídit českým právním řádem. Pro rozhodování všech případných sporů vzniklých z tohoto právního vztahu si strany výslovně dohodly místní příslušnost Obvodního soudu pro Plzeň, v případě sporu, pro který by byl věcně příslušný krajský soud, je příslušným Městský soud v Praze.

Férové užití služby
7.1. Odběratel se zavazuje užívat službu v rozumné míře a k účelům, ke kterým je služba určena. Dále se odběratel zavazuje, že nebude užívat službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo způsobem, který je schopen zasáhnout do majetkových či osobnostních práv poskytovatele či třetích stran. Při porušení tohoto ustanovení je odběratel povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti odběratelem vznikne, a poskytovatel je dále oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup odběratele ke službě, a to až do doby, než bude ze strany odběratele sjednána náprava. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti. Poskytovatel je oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup odběratele ke službě i při nadměrném či strojovém vytěžování služby, které by mohlo ohrozit užívání služby odběratelem nebo jinými odběrateli. Pozastavení či omezení přístupu ke službě ze strany poskytovatele na základě aplikace tohoto férového užití služby nezakládá nárok odběratele na slevu či jinou právní nebo finanční kompenzaci ze strany poskytovatele.
Cena za službu
8.1. Cena za užívání služby je stanovena v aktuálním ceníku poskytovatele umístěném na webových stránkách https://www.perfect-world.cz. Ceník je nedílnou součástí těchto smluvních podmínek.
8.2. Cena za službu se hradí opakovně měsíčně nebo ročně (fakturační období) v závislosti na volbě Odběratele nebo dohodě mezi Poskytovatelem a Odběratelem. Pokud nedojde k ukončení smluvního vztahu dle čl. 12., fakturační období se automaticky prodlužuje podle zvolené délky fakturačního období. O případné změně poplatku je Poskytovatel povinen Odběratele informovat obdobně jako v případě změny smluvních podmínek. Odběratel má shodná práva jako v uvedeném případě.
8.3. Cena za ročně hrazenou službu je splatná na základě faktury vystavené ke dni aktivace příslušného placeného tarifu se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení. Další faktury, vystavené vždy znova na stejné období, se vystavují automaticky vždy čtrnáct (14) dní před uplynutím období, na kterou byla služba objednána, se čtrnáctidenní (14 denní) splatností.
8.4. Cena za měsíčně hrazenou službu za první měsíc užívání služby (první období) bude vyúčtována v poměrné výši odpovídající počtu dnů užívání služby v prvním měsíci, a to fakturou vystavenou nejpozději do 3 dnů od aktivace příslušného placeného tarifu se čtrnáctidenní (14 denní) splatností. Další měsíční faktury se čtrnáctidenní (14 denní) splatností budou vystavovány automaticky znova vždy k prvnímu (1) dni v měsíci nebo k patnáctému (15) dni v měsíci, ve kterém bude služba poskytována. Faktura je v den vystavení zaslána e-mailem odběrateli a považuje se za doručenou následující pracovní den. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o toto zpoždění.
8.5. Odběratelům, kteří mají bydliště, sídlo nebo místo podnikání na území České republiky, bude k ceně za služby účtována daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Odběratelům, fyzickým osobám nepodnikajícím, kteří mají bydliště v některém z členských států EU a nejsou plátci DPH, bude cena za služby účtována s DPH. Odběratelům, kteří jsou podnikateli se sídlem či místem podnikání v některém z členských států EU, bude cena za služby účtována bez DPH. Odběratelům, kteří mají bydliště, místo podnikání či sídlo mimo členské státy EU a nejsou registrováni jako plátci DPH v některém z členských států EU, bude cena za služby účtována bez DPH.
8.6. Poskytovatel může odběrateli nabídnout třiceti (30) denní bezplatnou zkušební lhůtu určenou k vyzkoušení zpoplatněných služeb, tato lhůta se počítá ode dne první registrace odběratele ke službě. Na toto bezplatné užívání služby nevzniká odběrateli či další třetí straně žádný právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo poskytování této služby kdykoli, a to i v průběhu třiceti (30) denní zkušební lhůty, jednostranně omezit nebo zastavit.
8.7. Poskytovatel může nabízet odběrateli možnost bezplatného užívání služby v tarifech, které jsou označeny jako „Zdarma“. Jejich rozsah je však oproti zpoplatněným službám omezen. Rozsah služeb poskytovaných v tarifech zdarma je uveden na webových stránkách https://www.quanda.cz/ceny. Na toto bezplatné užívání služby nevzniká odběrateli či další třetí straně žádný právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo poskytování této služby kdykoli jednostranně omezit, zastavit nebo zcela zrušit účet odběratele. V případě, že bude účet zrušen, je poskytovatel oprávněn smazat všechna data spojená s tímto účtem.
8.8. V případě, že je odběratel v prodlení s úhrady poplatku za službu, je poskytovatel oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup odběratele ke službě nebo omezit či úplně pozastavit využívání služby, a to až do doby, než bude ze strany odběratele sjednána náprava, tj. uhrazena dlužná částka v plné výši. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti. Pozastavení či omezení přístupu ke službě nebo pozastavení či omezení využívání služby ze strany poskytovatele na základě aplikace tohoto odstavce, nezakládá nárok Odběratele na slevu či jinou právní nebo finanční kompenzaci ze strany Poskytovatele.
8.9. V případě, že prodlení Odběratele s úhradou poplatku za službu přesáhne pět (5) dní, je Poskytovatel oprávněn zablokovat Odběrateli přístup ke službě. Úhradou dlužné částky poplatku bude přístup Odběratele ke službě obnoven. Přesáhne-li prodlení Odběratele se zaplacením poplatku šedesát (60) dní, bude jeho účet ve službě zrušen. Zrušený účet může být obnoven pouze na základě písemné dohody s Poskytovatelem. Přesáhne-li prodlení Odběratele se zaplacením poplatku stodvacet (120) dní, bude jeho účet ve službě nevratně smazán, včetně veškerých dat, která jsou jeho součástí.
8.10. Odběratel může Poskytovatele požádat o změnu zvoleného tarifu. V případě zvýšení tarifu může Poskytovatel umožnit změnit tarif v rámci fakturačního období i více krát. Pokud dojde k navýšení tarifu v průběhu fakturačního období, vyúčtuje Poskytovatel Odběrateli příslušený rozdíl v ceně tarifu a to na základě samostatně odeslané faktury s daným rozdílem nebo zahrne toto navýšení do fakturace v dalším fakturačním období. V návaznosti na tuto změnu tarifu upraví Poskytovatel fakturovanou částku pro následná fakturační období. V případě snížení tarifu změní Poskytovatel fakturovanou částku nejdříve po 30 dnech od poslední změny tarifu nebo pokud je stávající tarif účtován déle než 1 fakturační období dojde ke změně fakturované částky v následujícím fakturačním období navazujícím na fakturační období, ve kterém Odběratel o snížení tarifu požádal. Pokud dojde ke snížení tarifu v průběhu fakturačního období, vyúčtuje Poskytovatel Odběrateli příslušený rozdíl v ceně tarifu v rámci fakturace v dalším fakturačním období. V návaznosti na tuto změnu tarifu upraví Poskytovatel fakturovanou částku pro následná fakturační období.
Sleva z poplatku za službu
9.1. Pokud odběrateli nebude služba k dispozici alespoň dle garantované dostupnosti, má odběratel nárok na poměrnou náhradu ceny za službu (dále jen „sleva“). Sleva se vypočítá v českých korunách (Kč) jako výsledek počtu dní nedostupnosti služby nad rámec garantované dostupnosti, vydělený celkovým zaplaceným počtem dní fakturačního období odběratele, následně vynásobený fakturovanou částkou za toto období. Tedy: (počet dní nedostupnosti nad rámec garantované dostupnosti / zaplacená délka fakturačního období ve dnech) * zaplacená částka za toto období = nárok odběratele na slevu vyjádřený v českých korunách.
9.2. Nárok na uplatnění slevy z ceny je odběratel povinen písemně uplatnit u poskytovatele nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu tento nárok vznikl. Neuplatnění či pozdější uplatnění má za následek zánik tohoto nároku.
Ochrana osobních údajů
10.1. Informace o zpracování a nakládání s osobními údaji Poskytovatelem služby, a to především osobních údajů Odběratele a dále osobních údajů třetích stran, které do služby Odběratel vložil, jsou v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, které je dostupné na webových stránkách služby. V rámci procesu registrace odběratel potvrdil, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů.
10.2. Odběratel prohlašuje, že má příslušný souhlas dotčených osob ke zpracování a uchování jejich osobních údajů, které do služby vkládá. Pakliže se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, má poskytovatel právo dotčené osobní údaje ze svého systému bez náhrady odstranit a odběratel je povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení této povinnosti vznikne.
10.3. Pakliže Odběratel při odběru služeb používá profilování, je povinen disponovat souhlasem subjektu údajů nebo musí pro takový způsob zpracování být dán oprávněný zájem Odběratele, který bude převažovat nad zájmem subjektu údajů na ochraně soukromí. Pakliže odběratel nedisponuje souhlasem subjektu údajů s profilováním nebo jiným právním titulem pro zpracování osobních údajů profilováním, nesmí Odběratel prostřednictvím služeb zpracovávat osobní údaje tímto způsobem.
10.3. Uzavřením smlouvy dle čl. 3 smluvních podmínek je mezi poskytovatelem a odběratelem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva o zpracování“) dle čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování služby.
10.4. Poskytovatel jakožto zpracovatel je pro Odběratele jakožto správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje adresátů marketingových služeb:
titul
pohlaví
jméno, prostřední jméno a příjmení
funkce
datum a místo narození
datum svátku/výročí
zdroj kontaktu
jméno doporučující osoby
název zaměstnavatele
e-mailová adresa
adresa webových stránek
telefonní číslo
adresa do zaměstnání včetně kraje a země
soukromá adresa včetně kraje a země
systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou a jejím obsahem)
odpovědi uvedené subjektem údajů v dotaznících zaslaných subjektu údajů
případně další osobní údaje nastavené odběratelem
(dále jen „osobní údaje“)
10.5. Zpřístupnění proběhne tak, že odběratel do služby poskytovatele vloží ručně, hromadně importuje nebo vloží jiným způsobem (propojení pomocí API nebo jinou formou propojení služby s aplikacemi nebo softwary třetích stran) osobní údaje adresátů marketingových služeb.
10.6. Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování služeb dle zadání Odběratele.
10.7. Odběratel je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu s příslušnými právními předpisy, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Poskytovateli sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely smlouvy o zpracování považuje rovněž e-mailová komunikace smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.
10.8. Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:
používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli;
pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
bez předchozího souhlasu odběratele netvořit kopie databáze, není-li to nutné k poskytování služeb;
užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob uvedených v bodu 10.14. smluvních podmínek, pokud tento přístup nebude písemně schválen odběratelem nebo neplyne ze smlouvy o zpracování;
dodržovat mlčenlivost ohledně osobních údajů.
10.9. Poskytovatel se zavazuje taktéž:
zpracovávat osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány odběratelem;
zpracovávat pouze osobní údaje za účelem vymezeným touto smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;
nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů. Odběratel je povinen informovat poskytovatele o době zpracování, případně je povinen v rozumné době před jejím uplynutím udělit poskytovateli pokyn k ukončení zpracování.
10.10. Poskytovatel i odběratel se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě smlouvy dle čl. 3 smluvních podmínek a smlouvy o zpracování povinnosti stanovené nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.
10.11. Poskytovatel se zavazuje na výzvu odběratele opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaj dle pokynu odběratele bez zbytečného odkladu od takové výzvy.
10.12. V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 nařízení určená poskytovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se poskytovatel odstranit neprodleně závadný stav.
10.13. Poskytovatel je povinen při plnění povinností ze smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Odběratele a jednat v souladu se zájmy Odběratele. Pokud poskytovatel zjistí, že Odběratel porušuje své povinnosti uložené nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení Odběrateli neprodleně oznámit.
10.14. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, jmenovitě:
Společnost COEX s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 2204/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 27563341,
společnost Linode, LLC, se sídlem 329 E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A Galloway, NJ 08205,
společnost Sendgrid, se sídlem 1801 California Street, 1801 California St, Denver, CO 80202,
seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Zpracovatel na žádost Správci.
10.15. Smlouva o zpracování je účinná po dobu účinnosti smlouvy uvedené v čl. 3 smluvních podmínek, její účinnost však skončí až po splnění povinností poskytovatele dle čl. 10.16. smluvních podmínek.
10.16. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy o zpracování či ukončení zpracování osobních údajů je poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení smlouvy o zpracování provést likvidaci osobních údajů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby:
přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami,
provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná.
10.17. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby uvedené v bodě 10.14. smluvních podmínek. Tato povinnost poskytovatele trvá i po skončení účinnosti smlouvy o zpracování.
10.18. Poskytovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení účinnosti smlouvy o zpracování.
10.19. Odběratel je povinen:
informovat poskytovatele o pominutí právního titulu zpracování osobních údajů nebo,
provést likvidaci osobních údajů, pokud pomine právní titul pro zpracování osobních údajů (např. uplyne doba platnosti souhlasu, subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, apod.).
Při porušení tohoto ustanovení je odběratel povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti odběratelem vznikne, a poskytovatel je dále oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup odběratele ke službě, a to až do doby, než bude ze strany odběratele sjednána náprava. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti.
10.20. Poruší-li poskytovatel jeho povinnosti založené smlouvou o zpracování nebo nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škodu způsobenou zcela v důsledku takového jednání.
10.21. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy o zpracování nebo smluvních podmínek.
10.22. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
Doručování
11.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro komunikaci mezi nimi bude upřednostňován elektronický způsob komunikace, kdy odběrateli bude doručováno přednostně na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, dále prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou při registraci. Poskytovateli bude doručováno přednostně na e-mailovou adresu uvedenou na jeho kontaktní webové stránce, popř. poštou na adresu uvedenou tamtéž. Zásilka se považuje za doručenou třetím (3) dnem po jejím odeslání, není-li prokazatelně doručena dříve.
Ukončení smluvního vztahu
12.1. V případě placených tarifů může smlouvu vypovědět kterákoli ze smluvních stran, a to písemnou formou výpovědi, která musí být doručena druhé straně, přičemž toto doručování se řídí smluvními podmínkami. K ukončení smluvního vztahu dochází k poslednímu dni aktuálního fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
12.2. V případě výpovědi smlouvy ze strany Poskytovatele nesmí být výpovědní lhůta kratší než třicet (30) dnů od data doručení této výpovědi druhé smluvní straně, přičemž toto doručování se řídí smluvními podmínkami.
12.3. V případě, kdy tak stanoví tyto smluvní podmínky, nebo v případě závažného porušení nebo opakovaného méně závažného porušení těchto smluvních podmínek některou ze smluvních stran, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit s účinností doručení oznámení o odstoupení smluvní straně, která smlouvu porušila.
12.4. V případě tarifu poskytovaných zdarma nebo během zkušebního období může smlouvu vypovědět kterákoli ze smluvních stran kdykoli a bez udání důvodu s účinností doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
12.5. Odběratel má právo ve lhůtě třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy poskytovateli. Odběrateli je v takovém případě vrácena celková cena za službu, kterou odběratel uhradil, snížená o částku 100 Kč představující manipulační poplatek kryjící náklady poskytovatele s vrácením částky.
Zasílání obchodních sdělení
13.1. E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – zrušit zasílání e-mailů. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu využívání služby a dále po dobu 3 let od jejího posledního využití.

new button