Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Smluvní a reklamační podmínky pro členskou sekci jazykové školy Perfect World s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro členství v členské sekci jazykové školy Perfect World s.r.o.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup měsíčního, ročního členství v členské sekci jazykové školy Perfect World s.r.o., nebo pro nákup jednorázových produktů, jako online kurzů, ebooku, webinářů, apod. na doméně www.perfect-world.cz (dále též jen jako „členství“ nebo „produkt“). Smyslem a účelem členské sekce je poskytovat vám vzdělávací materiály a podpůrné prostředky pro pravidelný a efektivní rozvoj v cizím jazyce.


Nákup probíhá přes webové rozhraní https://www.perfect-world.cz provozovaném Jazykovou školou Perfect World s.r.o., IČ: 29157692, DIČ CZ29157692, místem podnikání Lidická 507/82, Plzeň 323 00, zapsané je zapsaná v Obchodním rejstříku, spisová značka: C 27547 vedená u Krajského soudu v Plzni, (dále též jen jako „Prodávající“).2. Nákup členství, nebo jednorázových produktů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem členství nebo s užíváním internetových stránek www.perfect-world.cz, nebo jednorázových produktů souvisí.


3. Přejeme si, aby pro vás naše produkty byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.


4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než členství nebo jiný produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním členství nebo jiných produktů. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „REGISTROVAT“, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám přístup do členské sekce přesně podle popisu uvedeném ve specifikaci členství na webovém rozhraní, nebo jiné produkty a vy jako Kupující zaplatit za členství nebo jiné produkty dohodnutou cenu)

.
5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Vím, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
IV. Cena členství a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení


II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je:
Perfect World s.r.o.
IČ: 29157692
DIČ: CZ29157692

zastoupena p. Dominikou Paškovou,

je zapsaná v Obchodním rejstříku, spisová značka: C 27547 vedená u Krajského soudu v Plzni,
místem podnikání Lidická 507/82, Plzeň 323 00
Kontaktní telefon: +420 608 618 889
Adresa pro doručování elektronické pošty: posta@perfect-world.cz


2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.perfect-world.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí členství, nebo jiný produkt. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.


3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.


4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.


5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.perfect-world.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.


6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Kupující objednává členství, nebo jiný produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného registračního formuláře. Po předchozí domluvě lze členství nebo jiný rodukt objednat i mailem, mimo objednávkový systém.


2. POPIS ČLENSTVÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených variant členství  a jiných produktů včetně detailního uvedení jeho a jejich obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace členství uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto členství. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.


3. OBJEDNÁNÍ ČLENSTVÍ. Pro objednání členství přes webové rozhraní obchodu slouží registrační formulář, samostatný pro každý druh členství, nebo jiný produkt kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, email, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ). Při členství nebo jiného produktu Vám bude přihlašovací jméno a heslo vytvořeno systémem po připsání členského poplatku na náš účet.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do registračního formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“.


V případě  členství  nebo jiného produktu vás systém následně přesměruje na platební bránu  ComGate, kde zadáte údaje nutné pro provedení první platby platební kartou.
O úspěšném dokončení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení a úhradu vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem provedení platby. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.
V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.


4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše registrace, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašlu.


IV.

Cena členství a platba

1. CENA ČLENSTVÍ. U jednotlivých členství je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena.  Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v registraci/objednávce (tj. předtím než kliknete na tlačítko „REGISTROVAT“) je již konečnou cenou.


2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.


3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám vstup do členské sekce dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Splátkový prodej není možný.


4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– v případě měsíčního členství platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana). Čísla platebních a kreditních karet zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Comgate

Kontakt

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

e-mail: platby-podpora@comgate.cz

tel: +420 228 224 267


Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.5. SPLATNOST KUPNÍ CENY, OPAKOVANÉ PLATBY
 Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena v okamžiku připsání částky na můj účet a odeslána na váš email.  Pokud si přejete členství ukončit, nic nehraďte a členství bude automaticky ukončeno.
V případě členství používáme tzv. opakované platby, kdy jsou vám platby automaticky strhávané z Vaší platební karty. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti Comgate a platebního modulu Simpleshop. Poprvé v den a hodinu, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 7. 1. 2019 v 15:05, další platba bude stržena 7. 1. 2020 v 15:05 a další pak každý následující měsíc přesně na den – v tomto případě by to bylo 7. 1. 2021 v 15:05 atd.). Po započetí každého nového období nevzniká nárok na navrácení již stržené částky za toto období. Daňový doklad je Vám zaslán emailem vždy ihned po provedení platby.
Pokud je u členství nabízena zkušební doba zdarma, první platba je stržena až po uplynutí této zkušební doby. Pokud tedy například objednávka proběhne 7.1. v 15:05 hodin a platí sedm dní zkušební lhůta, první platba se strhne 14. 1. v 15:06 hodin a potom vždy následující měsíc ke 14. dni v daném měsíci ve stejný čas.


6. UKONČENÍ ČLENSTVÍ
Členství máte možnost kdykoli ukončit bez udání důvodu. Žádost o ukončení členství můžete provést po přihlášení do členské sekce ve svém uživatelském účtu nebo zasláním žádosti na náš kontaktní email posta@perfect-world.cz
V případě  členství zrušením ukončíte i strhávání opakovaných plateb. Vaše členství bude ukončeno posledním dnem aktuálního platného členského období – tj. měsíce nebo roku – před splatností platby na následující měsíc, rok. Do té doby máte plný přístup k obsahu. Další měsíc, rok vám již nebudeme nic účtovat a váš členský účet bude uzavřen. Nebudete již mít přístup do členské sekce. Pokud tedy například vaše členství vzniklo 7. 2. 2019 a zrušíte jej 20. 5. 2019, budete mít přístup do členské sekce ještě do 6. 6. 2019, protože datum další plánované platby by bylo 7.6.2019.
Nebudete již mít přístup do členské sekce.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.


V.

Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní. Pro přihlášení do členské sekce použijete přihlašovací údaje, které jste si vytvořili během registrace a nebo budou přístupové údaje vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány po připsání částky na můj účet. (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Celý obsah je zpřístupněn v členské sekci, do které se přihlásíte na webovém rozhraní s pomocí zaslaných přístupových údajů.


2. DODACÍ LHŮTA. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje nejpozději do 48 hodin po úhradě kupní ceny. Digitální obsah je dodán ihned zpřístupněním v členské sekci, kam se přihlásíte s pomocí přístupových údajů dodaných na vaši elektronickou adresu.


3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s pdf a s internetovým prohlížečem.

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

1. Digitální obsah zpřístupňuji na základě vašich přístupových údajů pouze vám, jako Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, byť se vám snažím předat ty nejúčinnější informace a postupy.


3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.


VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
V případě členství máte možnost, pokud obsah nesplní vaše očekávání, kdykoli své členství zrušit – viz čl. IV. odst. 6 těchto VOP.


2. Protože mi záleží na vaší spokojenosti, máte možnost v případě půlročního členství ve lhůtě do 5 dnů od zpřístupnění členské sekce odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud obsah nesplní vaše očekávání. V takovém případě nás, prosím, o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na posta@perfect-world.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo v 5denní lhůtě (nebo jiné lhůtě, je-li na webovém rozhraní u produktu uvedena pro tento případ jiná než 5denní lhůta) odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. V případě, že byste peníze chtěli vrátit na jiný bankovní účet než ze kterého jste kurz platili, případně jiným způsobem, uveďte to, prosím, také. Pokud splníte podmínky garance, vrátím Vám peníze do 14 dnů od uplatnění garance spokojenosti.
3. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na posta@perfect-world.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.
5. Je-li Vám společně s členstvím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.


VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt (kurz) při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo především nové přístupové údaje) a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.
6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na moji elektronickou adresu posta@perfect-world.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.
IX.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese posta@perfect-world.cz.
2. Podnikáme na základě zápisu v Obchodním rejstříku, spisová značka: C 27547 vedená u Krajského soudu v Plzni kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
4. Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, dokud Kupující neukončí své členství (viz čl. IV. odst. ) nebo Prodávající neukončí poskytování a prodej Produktu. V takovém případě bude Prodávající Kupujícího informovat o této skutečnosti v dostatečném předstihu.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1. listopadu 2020